Up

Legislatie CMD

Regulament
de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 487 din 20/07/2007

Actul a intrat in vigoare la data de 20 iulie 2007

CAPITOLUL I

Art. 1. - (1) Colegiul Medicilor Dentişti din România se organizează şi funcţionează în baza titlului XIII din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de medic dentist, ca profesie liberală de practică publică autorizată, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.

(2) Colegiul Medicilor Dentişti din România este autonom în raport cu orice autoritate publică sau persoană juridică de drept privat şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.

(3) Colegiul Medicilor Dentişti din România are autonomie instituţională în domeniul său de competenţă, normativ şi jurisdicţional.

Art. 2. - (1) Sediul Central al Colegiului Medicilor Dentişti din România este în municipiul Bucureşti.

(2) Emblema cu sigla Colegiului Medicilor Dentişti din România este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul statut.

Art. 3. - Ca autoritate publică în domeniu, Colegiul Medicilor Dentişti din România participă la elaborarea programelor de sănătate şi a actelor normative care reglementează domeniul medicinii dentare şi realizează atribuţiile conferite de lege.

Art. 4. - Ca organizaţie profesională, Colegiul Medicilor Dentişti din România apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului dentist în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medicii dentişti a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică.

Art. 5. - Colegiul Medicilor Dentişti din România reprezintă interesele profesiei de medic dentist şi acţionează prin toate mijloacele conferite de lege, pentru dezvoltarea acesteia şi pentru ridicarea prestigiului ei în cadrul vieţii sociale.

Art. 6. - (1) Colegiul Medicilor Dentişti din România, prin organismele sale, este reprezentant al corpului medicilor dentişti din România în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile statului.

(2) La nivel teritorial, atribuţiile corpului profesional sunt exercitate de consiliile colegiilor judeţene şi cel al municipiului Bucureşti, în conformitate cu legea şi prezentul regulament.

Art. 7. - Colegiul Medicilor Dentişti din România îşi exercită atribuţiile de autoritate publică şi profesională, conferite de lege şi de prezentul regulament, în următoarele domenii principale de activitate:

a) imagine, relaţii interne şi internaţionale; b) etică şi deontologie medicală;
c) educaţie medicală continuă;
d) legislaţie şi asigurări de sănătate;

e) studii şi strategii de dezvoltare;
f) avizări, acreditări;
g) profesional-ştiinţific şi învăţământ;
h) probleme socioeconomice, financiar-contabile şi administrativ; i) secretariat.
1
Art. 8. - (1) Colegiul Medicilor Dentişti din România este organizat şi funcţionează pe criterii teritoriale la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, conform legii.

(2) Colegiile judeţene au personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu, precum şi autonomie funcţională organizatorică şi financiară, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.

Art. 9. - Alegerea organelor reprezentative şi de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România se va face direct, de jos în sus, cu respectarea principiilor democratice şi al egalităţii tuturor membrilor, indiferent de specialitate sau grad profesional, conform unui regulament electoral aprobat de Consiliul naţional.

Decizii ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania